เลือกวิชาเลือกประจำปีการศึกษา 2563/2


รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: ครูจารุนันท์ บัวเหลือง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: ครูรุ่งระวี บัวกาบ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: ครูรุ่งระวี บัวกาบ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: ครูจารุนันท์ บัวเหลือง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูปิยมาภรณ์ จันทร
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูขวัญดารินทร์ พงศ์กสิณปภพ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การงานอาชีพ อาคาร 3
ผู้ดูแล: ครูบังอร พรหมจอม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ฯภาษาไทย 1
ผู้ดูแล: ครูดลฤดี อูปคำแดง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ฯภาษาไทย 2
ผู้ดูแล: ครูกรรณิการ์ สรรพสุข
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ฯภาษาไทย 3
ผู้ดูแล: ครูจงกลชัย ใจปัญญา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: สนามฟุตซอล
ผู้ดูแล: ครูมาณีรีตน์ ลังกากาศ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: สนามตะกร้อ
ผู้ดูแล: ครูณณนวัตม์ การะเกตุ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: สนามบาสเกตบอล
ผู้ดูแล: ครูนนทวัตร คำแหลง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: หน้าอาคาร 1
ผู้ดูแล: ครูเกียรติศักดิ์ ศรีทรายคำ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้อง 111 ศูนย์เคมี
ผู้ดูแล: ครูนิรันดร์ ปันที
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สะเต็มศึกษา อาคาร 1
ผู้ดูแล: ครูธัญลักษณ์ ชัยทรัพย์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องสะเต็มศึกษา
ผู้ดูแล: ครูนฤมล กอบแก้ว
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สะเต็มศึกษา อาคาร 1
ผู้ดูแล: ครูมนัสชนก ตานาง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้อง 111 ศูนย์เคมี
ผู้ดูแล: ครูนิรันดร์ ปันที
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องชีววิทยา ชั้น 2 อาคาร 5
ผู้ดูแล: ครูอุดร ปงกาวงค์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องราฟาเอล
ผู้ดูแล: ครูเศวต อินทวงค์พันธุ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้องโรแดง
ผู้ดูแล: ครูศศิณัฏฐ์ สกุลณัฏฐ์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องดาวินชี่
ผู้ดูแล: ครูเศวต อินทวงค์พันธุ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้้องโยธวาฑิต
ผู้ดูแล: ครูพิพัฒน์ หิมเวช
รับสมัคร: ม.1
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้องโยธวาทิต
ผู้ดูแล: นายพิพัฒน์ หิมเวช
รับสมัคร: ม.2
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องโยธวาฑิต
ผู้ดูแล: ครูพิพัฒน์ หิมเวช
รับสมัคร: ม.3
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องดนตรีพื้นเมือง
ผู้ดูแล: ครูสุตเขต ศรีอิศรางกูล
รับสมัคร: ม.1
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐานดนตรีพื้นเมือง

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้องดนตรีพื้นเมือง
ผู้ดูแล: ครูสุตเขต ศรีอิศรางกูล
รับสมัคร: ม.2
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐานดนตรีพื้นเมือง

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องดนตรีพื้นเมือง
ผู้ดูแล: ครูสุตเขต ศรีอิศรางกูล
รับสมัคร: ม.3
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์ 2
ผู้ดูแล: ครูกัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงค์ฝั้น
รับสมัคร: ม.1
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์ 2
ผู้ดูแล: ครูกัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงค์ฝั้น
รับสมัคร: ม.2
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์ 2
ผู้ดูแล: ครูกัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงค์ฝั้น
รับสมัคร: ม.3
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล
ผู้ดูแล: ครูสุตเขต ศรีอิศรางกูล
รับสมัคร: ม.1
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐานดนตรีสากล

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล
ผู้ดูแล: ครูสุตเขต ศรีอิศรางกูล
รับสมัคร: ม.2
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้้องดนตรีสากล
ผู้ดูแล: ครูสุตเขต ศรีอิศรางกูล
รับสมัคร: ม.3
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ศูนย์สังคม อาคาร 2
ผู้ดูแล: ครูรพีพร เส็งคานนท์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ศูนย์อาเซียน
ผู้ดูแล: ครูปิยะพงษ์ มอญแสง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปกครอง
ผู้ดูแล: ครูพิริยวัตร ติใหม่
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษม.ต้น
ผู้ดูแล: ครูดวงเดือน ปนันคำ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
ผู้ดูแล: ครูภัสวิภา มีไฟ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 17 คน
สถานที่: ห้องม.2/4
ผู้ดูแล: ครูสุพรรณิการ์ อินต๊ะคำมา
รับสมัคร: ม.2
Note:รับนักเรียนที่มีพื้นฐาน