ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่ม ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่ม

1. การลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่ม

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายวิชาได้"
3. ให้นักเรียนลงทะเบียน
วิชาสาระเพิ่มได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา08.00 น. ระบบปิดสมัครในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  เวลา 16.00 น.

4. การลงทะเบียนวิชาสาระเพิ่มให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ทุกคน ***(ยกเว้น ม.1/1,ม.2/1,ม.3/1)*** ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5
 หลัก   

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร ไทยรักดี
ผู้ใช้          
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
    :   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงวิชาสาระเพิ่ม
    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ วิชาสาระเพิ่ม

    >> ครูนุสรา ทองดี :: ห้องวิชาการ <<

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกวิชาสาระเพิ่มที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ