กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์


         เนื่องจากกิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความถนัด ความสนใจตามความต้องการของผู้เรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่มเน้นการเติมเต็มความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการค้นพบความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพตลอดจนการพัฒนาทักษะของสังคม และปลุกฝังจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม นอกจากนี้กิจกรรมเหล่านี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จนพัฒนาให้นักเรียนเป็นประชากรที่ดี มีคุณภาพ และสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

          การจัดกิจกรรมชุมนุม มีหลักการที่สำคัญคือเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และช่วยกันแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนตามสาระที่กไหนดนอกเหนือจากการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาหรือท้องถิ่น จึงจัดให้มีกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้ปฏิบัติ

1 – 10 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุม

นักเรียนระดับชั้นม.1 - 6

11 – 17 กรกฎาคม 2563

เลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

นักเรียนระดับชั้นม.1 - 6

20 - 24 กรกฎาคม 2563

- เลือกกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

- เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม

20 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2563

เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนทุกระดับชั้น

31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563

*สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563*

9 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563

เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนทุกระดับชั้น

ุ5 ตุลาคม 2563

ส่งรายงานผลกิจกรรมชุมนุม

ครูที่ปรึกษาชุมนุม

9 - 13 ตุลาคม 2563

*สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563*

 

หมายเหตุ : ขอให้ครูที่ปรึกษาส่งรายงานการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมทุกเดือน